Visitor pattern: chuyến viếng thăm kỳ bí

Xét ví dụ sau:

Continue reading “Visitor pattern: chuyến viếng thăm kỳ bí”

Advertisements