Why object persistence is hard?

Object persistence — for example, saving/loading objects to/from a database — is easy, especially when using an ORM framework. It is easy because it breaks principles of OO design.

Continue reading “Why object persistence is hard?”

Nguyên lý thiết kế Package

Nếu tôi hỏi bạn: “tại sao phải phân loại các class vào các package” bạn có thể sẽ trả lời: “để dễ quản lý”. Tất nhiên câu trả lời này là đúng, nhưng chưa giúp ích được gì nhiều. Và câu chuyện của chúng ta sẽ còn kéo dài hơn thế.

Continue reading “Nguyên lý thiết kế Package”