Thuật toán của game Lines98 (P.3)

Phần 3. Kiểm tra các viên bi ăn điểm

Có 3 kiểu ăn điểm trong game này:

  1. Kiểu Line: các viên bi cùng màu với số lượng từ 5 trở lên, nằm liên tiếp nhau, thằng hàng hoặc cột hoặc đường chéo.
  2. Kiểu Square: các viên bi cùng màu nằm kề cạnh nhau tạo thành 1 hình chữ nhật đặc có kích thước 2×2 hoặc 2×3.
  3. Kiểu Block: các viên bi cùng màu nằm kề cạnh nhau với số lượng từ 7 trở lên, tạo thành hình dạng bất kì.

Chúng ta sẽ xem xét lần lượt cả 3 kiểu trên:

Continue reading “Thuật toán của game Lines98 (P.3)”

Thuật toán của game Lines98 (P.2)

Phần 2. Tìm đường đi ngắn nhất

Khi người chơi chọn 1 viên bi ở vị trí (i1, j1) và chọn tiếp 1 ô trống ở vị trí (i2, j2). Ta cần di chuyển viên bi đó từ (i1, j1) đến (i2, j2) nếu có đường đi (phải là ngắn nhất), hoặc nếu không có đường đi thì phát ra âm thanh thông báo.

Đường đi là 1 dãy liên tiếp các ô trống (trừ ô đầu tiên ko cần trống, dĩ nhiên) kề cạnh nhau. Chú ý: 2 ô kề cạnh tức là chúng có chung 1 cạnh (nôm na là nằm sát nhau), trường hợp 2 ô chỉ chung đỉnh (nằm chéo nhau) thì ko được tính là kề cạnh.

Continue reading “Thuật toán của game Lines98 (P.2)”

Thuật toán của game Lines98 (P.1)

Lines98 - Katatunix

Bảng trò chơi 9×9 được mô tả bằng mảng 2 chiều: int a[9][9]. Trong đó, a[i][j] = c (0 <= c <= 7) là màu của viên bi tại cột i, hàng j. Quy ước c = 0 tức là không có viên bi nào ở vị trí đó.

Đánh số các ô từ 0 đến 80 theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Continue reading “Thuật toán của game Lines98 (P.1)”