Tiêu thụ 1 web service (có HTTP Authentication) bằng Java với axis

Đầu tiên, như mọi khi, tạo các file proxy .java để hỗ trợ việc gọi service, chú ý 2 tham số -U và -P hữu ích trong tình huống này:

WSDL2Java.BAT

set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\axis\lib\*
java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java -U katatunix -P 1234 http://abc.com/katatunix?wsdl
pause

Trong đó C:\axis\lib\* là thư mục chứa các file .jar thư viện của axis

Và tiêu thụ phía client, sau khi lấy về đối tượng service, phải code:

Stub stub = (Stub) serviceObj;
stub._setProperty(Stub.USERNAME_PROPERTY, “katatunix”);
stub._setProperty(Stub.PASSWORD_PROPERTY, “1234”);

Rồi mới được gọi các method của serviceObj