“Null References: The Billion Dollar Mistake”

Null is clearly evil. We as human tend to forget to check null, and boom … crash!!! Documentation may help, but again we still forget reading documents. Worse, not all documents are correct and up-to-date 100%. Even if we remember to do every null check, our code would be very messy.

So what is the solution?

Continue reading ““Null References: The Billion Dollar Mistake””

How do you use Exceptions?

Exceptions are a very common concept in most of languages nowadays. In this article we will discuss why exceptions are needed, checked vs unchecked exceptions, and why C# doesn’t have checked exceptions.

Continue reading “How do you use Exceptions?”

Xử lý ngoại lệ trên Symbian (Leave-Symbian exeption)

Bài viết sưu tầm từ trang này.

1. Cơ chế bắt lỗi trên Symbian

Nếu bạn đã quen với lập trình C++ hay Java thì exeption handling là một khái niệm chẳng xa lạ gì. Đây là cơ chế giúp ta quản lý các lỗi phát sinh. Lúc Symbian được thiết kế thì cơ chế exeption chưa được giới thiệu trong C++ hơn nữa sau này khi được giới thiệu thì nó cũng tỏ ra không phù hợp trong môi trường hạn chế về xử lý và bộ nhớ như Symbian bởi chúng làm tăng đáng kể kích thước mã biên dịch và tốn nhiều RAM, lại không thật sự hiệu quả.

Continue reading “Xử lý ngoại lệ trên Symbian (Leave-Symbian exeption)”