The three characteristics of OOP

 

One of popular interview questions is: “please describe the four characteristics of object-oriented programming”. In my observation, not many candidates — even the senior ones — can explain well Abstraction, Encapsulation, Polymorphism, and Inheritance. Worse, little did they know the drawback of Inheritance.

Continue reading “The three characteristics of OOP”

Advertisements

Skip List – Đối thủ của cây cân bằng

Mấy bữa nay khoái cái thằng Skip List này quá, hehe…

Sắp xếptìm kiếm, đó là hai công việc mà máy tính thường xuyên phải làm nhất! Vậy nên người ta đã bỏ công sức rất nhiều để nghiên cứu các thuật toán về chúng. Và đương nhiên, đi kèm với những thuật toán đó là cấu trúc dữ liệu.

Continue reading “Skip List – Đối thủ của cây cân bằng”