Gọi qua lại giữa code C và C++

Image

Chúng ta vẫn biết rằng C++ là “C with Classes”, vẫn thường xuyên viết code trộn giữa C++ và C. Trong C++ chúng ta gọi C dễ dàng, ví dụ như hàm printf của stdio.h được gọi trong code C++ bình thường. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trong C mà muốn gọi C++ thì đòi hỏi phải nắm được một số quy tắc.

Continue reading “Gọi qua lại giữa code C và C++”