Bitcoin – đồng tiền tự do (P.2)

Transaction-based system

phần trước, chúng ta đã biết rằng database system của Bitcoin không gì khác hơn là bao gồm rất nhiều các transaction. Chính vì vậy, system này đôi khi còn được gọi là transaction-based system. Mỗi transaction về cơ bản cho biết số tiền bao nhiêu được chuyển đi từ những tài khoản nào sang những tài khoản nào. Cho nên để trả lời câu hỏi: “số dư tài khoản này hiện tại là bao nhiêu?”, system phải truy vấn tất cả các transaction có dính líu tới tài khoản đó.

Thoạt nhìn qua, cách làm này có vẻ dở ẹc vì nó chậm. Tại sao không làm theo cách truyền thống? Tức là mỗi một tài khoản luôn đi kèm theo nó một số dư, mỗi khi muốn chuyển tiền từ tài khoản A sang tài khoản B, chỉ cần trừ bớt vào số dư của A và cộng thêm vào số dư của B. Cách truyền thống này không phù hợp trong một môi trường distributed như Bitcoin, bởi vì:

Continue reading “Bitcoin – đồng tiền tự do (P.2)”

Bitcoin – đồng tiền tự do (P.1)

Bitcoin là một đồng tiền hết sức thú vị. Nó không hề bị kiểm soát bởi chính phủ hay bất cứ tổ chức, ngân hàng nào. Bitcoin hoàn toàn tự do và được bảo trợ bởi toán học. Những vụ lùm xùm gần đây là do các nhà sàn (3rd party exchanges) dở, chứ không phải do bản thân Bitcoin dở. Thực tế thì Bitcoin không khuyến khích mô hình nhà sàn, mỗi một người dùng Bitcoin cần phải trang bị những kiến thức cần thiết để không phải phụ thuộc vào nhà nào cả. Tôi yêu TỰ DO.

Continue reading “Bitcoin – đồng tiền tự do (P.1)”