Interface như hạch

Bài viết này được lược dịch và phóng tác từ bài ‘Interface’ Considered Harmful của Uncle Bob — chuyên gia hàng đầu thế giới về OO design.

Này ông, cái interface ấy mà.

Continue reading “Interface như hạch”