Interpreter pattern: Object-oriented Expression Trees

Bài viết này nối tiếp bài “Tính giá trị một biểu thức” đã đăng hồi 2008.

CoolExpression

Trong số 23 design pattern của Gang of Four thì Interpreter ít được dùng nhất vì sự “algorithm” của nó :) Cùng xem lại lược đồ UML của Interpreter:

Continue reading “Interpreter pattern: Object-oriented Expression Trees”