Lập trình thanh toán tiền qua mạng với PayPal API

Cách đây 3 năm, tôi cũng có viết về vấn đề này (sử dụng Java), API của PayPal khi đó (2008) giờ đã lỗi thời. PayPal hiện nay (2011) cung cấp bộ API mới cho việc thanh toán tiền, gọi là Adaptive Payments API, rõ ràng hơn, tiện lợi hơn và độc lập nền tảng hơn.

Có nhiều kịch bản chuyển tiền, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng thông thường nhất là chuyển tiền từ một tài khoản A đến một tài khoản B, nên chúng ta sẽ chỉ bàn về tình huống này.

A và B đương nhiên phải là hai tài khoản đã đăng ký với PayPal, đặc trưng cho mỗi tài khoản là địa chỉ email, chẳng hạn a@gmail.comb@gmail.com. Giả sử phần mềm chúng ta định viết tên là phần mềm K.

Continue reading “Lập trình thanh toán tiền qua mạng với PayPal API”