Windows Welcome Music

Brian Eno
Brian Eno

Còn nhớ ngày cấp 3 hay vọc máy tính, không biết bao nhiêu lần cài Windows XP. Mà cái màn hình của mình ngày đó cùi bắp quá: mặc định Windows XP đặt refresh rate là 85hz trong khi màn hình chỉ có thể hiển thị 65hz, nên mỗi lần cài xong Windows XP, khởi động vào màn hình nó tắt phụp, đen thui. Nhờ thế lại chú ý nhạc nền lúc đầu tiên vào Windows XP này: Windows Welcome Music.

Bây giờ trong Windows XP vẫn có thể nghe lại: C:\WINDOWS\system32\oobe\images\title.wma

The Windows welcome music is the song that plays when you are almost done setting up Windows XP. It still can be found in C:/Windows/System32/oobe/images. Brian Eno composed the song.

Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno[1] (born 15 May 1948), commonly shortened to Brian Eno and previously as simply Eno (pronounced /ˈiːnoʊ/), is an English musician, composer, record producer, music theorist, singer and visual artist, best known as one of the principal innovators of ambient music.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s