Thuật toán của game Lines98 (P.3)

Phần 3. Kiểm tra các viên bi ăn điểm

Có 3 kiểu ăn điểm trong game này:

  1. Kiểu Line: các viên bi cùng màu với số lượng từ 5 trở lên, nằm liên tiếp nhau, thằng hàng hoặc cột hoặc đường chéo.
  2. Kiểu Square: các viên bi cùng màu nằm kề cạnh nhau tạo thành 1 hình chữ nhật đặc có kích thước 2×2 hoặc 2×3.
  3. Kiểu Block: các viên bi cùng màu nằm kề cạnh nhau với số lượng từ 7 trở lên, tạo thành hình dạng bất kì.

Chúng ta sẽ xem xét lần lượt cả 3 kiểu trên:

Continue reading “Thuật toán của game Lines98 (P.3)”