Cài đặt: Tìm min max của 1 dãy n số với độ phức tạp thuật toán là 3n/2

Xem vấn đề tại đây

Code C:

Continue reading “Cài đặt: Tìm min max của 1 dãy n số với độ phức tạp thuật toán là 3n/2”

Advertisements