Có bao nhiêu vị trí đặt từ khóa “const” trong C++? (Sưu tầm)

Điều đầu tiên khi lập trình viên nghĩ đến từ khóa const là những gì không thể thay đổi được (hằng số). Bạn không thể thay đổi giá trị của một hằng số. Bạn có thể dùng từ khóa const để chỉ ra rằng một giá trị nào đó sẽ không thể thay đổi được trong suốt chương trình của bạn. Một câu hỏi dành cho bạn:

Bạn có thể đặt từ khóa “const” ở những nơi nào trong chương trình của mình?

Để trả lời câu hỏi trên khi làm việc với ngôn ngữ lập trình (ở đây là C++), bạn cần phải trả lời được câu hỏi: “Tôi cần giá trị nào trở thành không thay đổi được?”.

Ở đây, trong bài viết này, xin liệt kê ra một số nơi bạn có thể đặt từ const.

Xem tiếp tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s