Mọi bài toán duyệt tổ hợp đều có thể giải bằng Quy hoạch động

Đây là một trong những bài toán như thế

Cho ma trận A(MxN) trong đó a[i][j] = 0 hoặc 1 (M, N <= 100). Mỗi bước biến đổi ma trận là biến toàn bộ 1 hàng hoặc 1 cột thành bit 0 hết. Hãy tính số cách biến đổi ít nhất để được ma trận toàn bit 0.

Xét N cột, rõ ràng việc ta cần làm là chọn ra k cột để KHÔNG áp dụng phép biến đổi (k có thể bằng 0). Hiển nhiên đây là duyệt tổ hợp chập con của N.

Xem thêm về vấn đề tổng quát tại đây

Lời giải

Gọi best(colCountMax, colProblem) là kết quả tốt nhất khi ta phải giải quyết ma trận gồm M dòng và colProblem cột từ 1 tới colProblem, mà xài đúng colCountMax cột trống (không biến đổi).

Nếu cột colProblem được chọn để trống, thì:

best(colCountMax, colProblem) = best(colCountMax – 1, colProblem)

Nếu cột colProblem KHÔNG được chọn để trống, tức là mất 1 phép biến đổi tại nó, và colCountMax cột để trống nằm hết ở phía trước: từ cột 1 tới cột colProblem – 1, thì:

best(colCountMax, colProblem) = best(colCountMax, colProblem – 1)  + 1

Nếu colCountMax == colProblem (tức là tất cả các cột để trống hết) thì:

best(colCountMax, colProblem) = số hàng có 1

Nếu colCountMax == 0 (cứ cột nào có 1 là biến đổi) thì:

best(colCountMax, colProblem) = best(colCountMax, colProblem – 1) + FLAG

trong đó FLAG = zero nếu cột colProblem toàn bit zero hết, ngược lại FLAG = 1

Hiển nhiên best(0, 0) = 0.

Ta có code C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
#define INPUT_FILE "input.txt"
 
#define _SIZE 100
#define SIZE (_SIZE + 1)

#define MIN(x, y) ( (x) < (y) ? (x) : (y) )

int M, N; // size of matrix
char matrix[SIZE][SIZE]; // input matrix
char best[SIZE][SIZE]; // dynamic prog array
char isBit1Row[SIZE];

void readInput() {
	FILE* f = fopen(INPUT_FILE, "rt");
	fscanf(f, "%d %d", &M, &N);
	int i, j, tmp;
	for (i = 1; i <= M; i++)
		for (j = 1; j <= N; j++) {
			fscanf(f, "%d ", &tmp);
			matrix[i][j] = tmp;
		}
	fclose(f);
}

void dynamicProg() {
	for (int i = 1; i <= M; i++) {
		isBit1Row[i] = 0;
	}
 
	best[0][0] = 0;
 
	for (int colProblem = 1; colProblem <= N; colProblem++) {
		char flag = 0;
		int countBit1Rows = 0;
		for (int i = 1; i <= M; i++) {
			if (matrix[i][colProblem]) {
				flag = 1;
				isBit1Row[i] = 1;
			}
			if (isBit1Row[i]) {
				countBit1Rows++;
			}
		}
 
		int colCountMax = 0;
		best[colCountMax][colProblem] = best[colCountMax][colProblem - 1] + flag;

		for (colCountMax = 1; colCountMax < colProblem; colCountMax++) {
			best[colCountMax][colProblem] = MIN(
				best[colCountMax - 1][colProblem],
				best[colCountMax][colProblem - 1] + 1
			);
		}

		colCountMax = colProblem;
		best[colCountMax][colProblem] = countBit1Rows;
	}
 
}

void writeOutput() {
	int min = 0;
  for (int col = 1; col <= N; col++) {
    if (best[col][N] < best[min][N]) {
      min = col;
    }
  }
  printf("%d", best[min][N]);
  getch();
}

void main() {
	readInput();
	dynamicProg();
	writeOutput();
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s