Sức mạnh của Tìm kiếm nhị phân

Hoài niệm về những năm tháng lớp 11 đầy nhiệt huyết với thuật toán.

Bài toán Bộ sưu tập tiền xu

Bạn Nam có 1 bộ sưu tập tiền xu gồm N đồng xu (N > 2) có hình tròn, đồng xu thứ i có bán kính r[i] (là số thực và dương). Bạn Nam muốn xếp chúng thành 1 vòng tròn, 2 đồng xu kề nhau thì tiếp xúc nhau. Đồng thời phải tồn tại 1 đồng xu thứ N+1 sao cho nếu đặt nó vào giữa vòng tròn thì nó tiếp xúc hết với N đồng xu kia. Bài toán đặt ra là hãy tính bán kính của đồng xu thứ N+1 này!

Continue reading “Sức mạnh của Tìm kiếm nhị phân”

Bài toán tìm số chính trong 1 file

Cho một file text gồm rất nhiều số nguyên (không thể lưu vào mảng được) mỗi số cách nhau bởi ít nhất một dấu cách hay tab hay xuống dòng. Bạn hãy tìm một số có số lần xuất hiện quá nửa. Số này gọi là số chính của file đã cho. Nếu file không có số chính thì in ra NO, nếu có in ra số đó.

Continue reading “Bài toán tìm số chính trong 1 file”